ONE NIGHT ONLY with BOB

יום שישי
09 אוגוסט, 2019
בשעה
22:00
מיקום
רידינג 3 תל אביב
מחיר
החל מ-₪140
מופע סטנד-אפ מלא של זוכת מרוץ הדראג של רופול - עונה 8 - בוב הדראג קווין! (Bob the Drag Queen) 
מגיעה להופעה מיוחדת ב9.8.19 ברידינג 3!
מופעי חימום של מלכות ומלכי הדראג המובילים בישראל!

בחירת כרטיסים

 • אפשרויות:
  סוג כרטיס: כרטיס עמידה - מכירה מוקדמת - ₪140
  0 אזל המלאי
  סוג כרטיס: כרטיס עמידה - הנחה - ₪150
  0 אזל המלאי
  סוג כרטיס: כרטיס עמידה - ₪160
  0 אזל המלאי
  סוג כרטיס: כרטיס עמידה + Meet&Greet - ₪230
  0 אזל המלאי
  סוג כרטיס: כרטיס ישיבה (כמות מוגבלת) - ₪190
  0 אזל המלאי
  סוג כרטיס: כרטיס VIP - ישיבה ליד הבמה + Meet&Greet - ₪260
  0 אזל המלאי

הכרטיסים לאירוע זה אזלו - SOLD OUT

רידינג 3 תל אביב


תקנון רכישת הכרטיסים / ביטול הכרטיסים:

תנאים כללים
ברוכים הבאים לאתר "One Night Only". אתר "One Night Only", (להלן: "האתר") נועד לתת מידע כללי וספציפי אודות המופע - One Night Only With Alaska

האתר הינו בבעלותה של "דקל לזימי לב ע.מ." והוא מופעל ומנוהל בהתאם להוראותיה. כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי כרטיסי הכניסה באמצעות אתר האינטרנט ו/או הטלפון ו/או ברכישה ישירה באמצעות אפיקי המכירה השונים למופע.
השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוראות תקנון זה מתייחסות לנשים ולגברים כאחד. הכותרות לתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.


באתר זה, עושה דקל לזימי לב ע.מ את כל המאמצים על מנת לשמור באופן הטוב ביותר על פרטיות המשתמשים ועל סודיות המידע האישי שלהם.

הפקת דקל לזימי לב ע.מ תשמור במאגר מידע את המידע המוזן באתר על ידי המשתמש לשם ביצוע הרכישה.

מעבר לשימוש במידע לצורך ביצוע הרכישה, מתחייבת דקל לזימי לב ע.מ שלא לעשות כל שימוש אחר במידע ללא הרשאת המשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי הדין ו/או כדי למנוע שימוש לרעה. דקל לזימי לב ע.מ תעשה שימוש במידע ותאפשר גישה אליו רק לצורך השירות הניתן על ידה ובכפוף לאמור בתקנון זה. בהתאם, דקל לזימי לב ע.מ תעשה שימוש בפרטי ההתקשרות שנמסרו לה על ידי הלקוח על מנת לעדכן את הלקוח בכל שינוי בפרטי אירוע או ביטול אירוע וכיוצ"ב. בחתימתו על תקנון זה, מאשר המשתמש ל דקל לזימי לב ע.מ לעשות שימוש בפרטי ההתקשרות שלו כאמור.

דקל לזימי לב ע.מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. באתר זה, עושה דקל לזימי לב ע.מ שימוש בהצפנה באמצעות טכנולוגיית SSL

אולם, המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שעל אף כל המאמצים שעושה דקל לזימי לב ע.מ על מנת לשמור על פרטיות המשתמש ו/או על סודיות המידע האישי שלו, הרי שלא ניתן לחסום לחלוטין חדירות לאתר ו/או העתקות מידע מוצפן ו/או וירוסים ו/או כל הפרעה ו/או אי תקינות ו/או עיכובים ו/או הפרעות ו/או כניסה לא מורשית ו/או שיבושים ו/או כשלים ו/או טעויות ו/או כוח עליון ו/או כל מפגע אחר, והעושה שימוש באתר ו/או מוסר פרטים אישיים, לרבות (ולא רק) פרטי התקשרות, פרטי כרטיס אשראי וכד', עושה זאת על אחריותו בלבד, ולא תהיה לו כל טענה כלפי דקל לזימי לב ע.מ ו/או כל מי מטעמה לגבי כל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו (ככל שייגרם) כתוצאה מכל סיבה שהיא הקשורה לאבטחה של האתר.

דקל לזימי לב ע.מ לא תעביר פרטים אישיים של המשתמש אל צד שלישי, אלא במקרים המפורטים להלן:

1. המשתמש ביצע ו/או ניסה לבצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב דקל לזימי לב ע.מ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

2. המשתמש עשה ו/או ניסה לעשות שימוש בשירותי דקל לזימי לב ע.מ לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לסייע לבצע מעשה כזה.

3. המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם עם דקל לזימי לב ע.מ ו/או מי מטעמה.

4. ניתן צו שיפוטי המורה ל דקל לזימי לב ע.מ למסור את פרטי המשתמש.

5. בכל מקרה של סכסוך, מחלוקת או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין דקל לזימי לב ע.מ , אם וככל שיהיו.

דרכי ואופן רכישת כרטיסי הכניסה לאירועים, כמו גם השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו וכן העדר אחריות "דקל לזימי לב בע.מ" לתכני האירועים כפופים לתקנון זה ולשאר התנאים המופיעים באתר זה, כמו גם על גב כרטיסי הכניסה, לפי המרבה והמחמיר."דקל לזימי לב ע.מ." שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את תכניו של האתר וכל חלק ממנו וכן את התקנון. כל שינוי כאמור יחול על כל משתמש / רוכש, מיד עם עריכת השינוי כאמור. מקום בו מתגלה סתירה בין האמור באתר לבין האמור בכל פרסום אחר בקשר עם האירועים, או איזה מהם, לעולם תגבר ההוראה המאוחרת ובלבד כי ההוראה המאוחרת פורסמה ע"י "דקל לזימי לב ע.מ.", או מי מטעמה ובכלל זה מפיקי ו/או מארגני האירוע לגביו קיים הפרסום וזאת בדרך מקובלת באתר ובעמוד האירועים של איזה מעיתוני היום (עיתונות כתובה) המופצים בישראל בשפה העברית.

מובהר כי "דקל לזימי לב ע.מ." שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי תנאי התקנון הרי שהשינוי יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי, שלצורך תקנון זה הרי שכל הנכנס לאתר, בין לקבלת מידע ובין לצורך רכישת כרטיס/י כניסה ייחשב ויקרא משתמש ו/או גם הרוכש (להלן: "המשתמש / רוכש"). הרוכש מתבקש לקרוא את התקנון בקפידה וככל שיתבקש לעשות כן הינו מתבקש לאשר את קריאתו והבנתו. רכישת כרטיס כניסה לאירוע בין באמצעות האתר, בין באמצעות הטלפון ובין ברכישה אישית מהווה את הסכמת והכרת הרוכש לכל תנאי התקנון. אם למשתמש הסתייגות לגבי תנאי אחד או יותר מתנאי התקנון הרי שניתן לראותו כמשתמש שאינו מסכים כי תנאי התקנון יחולו עליו ומכאן שלא תחול על "דקל לזימי לב ע.מ." כל אחריות מקום בו למרות הכל ביצע רכישה באמצעות הטלפון ו/או ברכישה אישית.

כתנאי לשימוש באתר מאשר המשתמש כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר. המשתמש מתחייב כלפי "דקל לזימי לב ע.מ." שלא לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התקנון. אתר זה מיועד למטרות פרסום "דקל לזימי לב ע.מ.", העברת מידע ומכירת כרטיסי כניסה לאירועים לגביהם הינה משווקת ו/או גם מפיצת ו/או גם מוכרת כרטיסי כניסה. אין בקיומו של פרסום זה או אחר באתר לגבי אירוע אחד או יותר כדי לחייב את "דקל לזימי לב ע.מ." למכור כרטיסי כניסה לאותו אירוע באתר ו"דקל לזימי לב ע.מ." שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להחליט לאיזה אירועים ימכרו כרטיסי כניסה באתר, מתי תחל כל מכירה ומתי תסתיים כל מכירה וכן הינה שומרת לעצמה את מלוא הזכות לשנות מועדים אלו, מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שפרסמם מראש.

תהליך הרכישה:
לאחר בחירת סוג הכרטיס ומספר הכרטיסים הרצוי - תתבקש להזין את פרטי כרטיס האשראי שלך לצורך ביצוע הרכישה. בסמוך אליהם תצטרך להזין את פרטי בעל הכרטיס (שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני). המידע שנקלט יהווה ראייה לכך שהנתונים הינם אלה אשר נמסרו על ידי המשתמש. שים לב שבחלק מהאירועים רק בעל כרטיס האשראי, שפרטיו המדוייקים צוינו בטופס, יוכל לקבל את כרטיסי הכניסה שהוזמנו בכניסה לאירוע. אם בעת ביצוע הרכישה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח את אספקת הכרטיסים שנרכשו. באם יהיה ספק על תקינות הכרטיסים יהיה עליך להגיע למתחם האירוע עם תעודה מזהה וכרטיס האשראי לצורך אישור ההזמנה וכניסה לאירוע. עם סיום תהליך הרכישה יישלח אליך מייל, המכיל את פרטי ההזמנה והכרטיס/ים אלקטרוני/ים שהוזמנו. לצורך כניסה לאירוע או קבלת הכרטיסים עליך להדפיס את הכרטיסים המצורפים למייל ולהציגם בכניסה לאירוע, או להצטייד בגירסה הדיגיטלית שלהם שניתנת להורדה מהמייל שקיבלת. אם לאחר תהליך הרכישה לא התקבל אישור על סיום התהליך לא יבוצע חיוב לכרטיס האשראי ולא יוזמן כרטיס. במידה שמסיבה כלשהי בוטלה העיסקה על ידי חברת האשראי, תישלח על כך הודעה לכתובת הדוא"ל שצויינה בעת ההרשמה, והכרטיס לא ימתין בכניסה לאירוע או לא יהיה תקף לכניסה. במידה שלא התקבל אישור מהאתר על ביצוע ההזמנה תוך 15 דקות מסיום ההזמנה, יש ליצור קשר עם מחלקת ההזמנות של דקל לזימי לב בטלפונים הבאים: 050-3299533 (דקל), 0506534187 (דניאל), 054-2735000 (גל) או בדוא"ל Onenightonlytlv@gmail.com על מנת לבדוק את סטטוס ההזמנה.


איסוף הכרטיסים וכניסה לאירוע:
עם הגעתך למתחם האירוע עם הכרטיס/ים האלקטרוני/ים תתאפשר לך כניסה ישירה לאירוע, או שתתבקש להמיר את הכרטיס שנשלח אליך בכרטיס כניסה לאירוע בהצגת תעודה מזהה וכרטיס אשראי. הכרטיסים שהוזמנו יימסרו למזמין בעמדת קבלת הכרטיסים שבכניסה למתחם האירוע החל משעת פתיחת הדלתות שיקבעו ע"י המפיקים ולאורך שעות פעילות הקופה באירוע. יתכן כי תתקיים הגבלת שעות במהלכן ניתן יהיה לקבל את הכרטיסים, במקרים אלו שעות איסוף הכרטיסים יצויינו באתר, לאחר שעות אלו לא ניתן יהיה לאסוף את הכרטיסים.


תנאים מיוחדים ומגבלות:
רוכש כרטיס כניסה זכאי להכנס לאירוע שלגביו נרכש הכרטיס בלבד, וזכותו של הרוכש כפופה לתנאי השימוש המופיעים להלן ו/או גם בכניסה לאתר האירוע במסגרת נוהלי כניסה לאתר הנקבעים ע"י הנהלת כל אתר ואתר ו/או גם על גב כרטיס הכניסה. על הרוכש לבדוק קודם יום האירוע את המגבלות החלות הן בתקנון זה והן באתר האירוע. בעמוד המכירה מפורטים התנאים והמגבלות הרלוונטיים לכל כרטיס. רכישה של כרטיס מהווה אישור הלקוח כי קרא והבין את התנאים והמגבלות הללו ולא תהיה לו כל תלונה ו/או תביעה בנוגע להתניות ומגבלות אלו.

ביטול הזמנה:
ניתן לבטל עיסקה שבוצעה באתר על ידי פניה בכתב בדואר אלקטרוני Onenightonlytlv@gmail.com לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע. לפניה יש לצרף את אישור הרכישה שנשלח במייל לאחר ביצוע ההזמנה.
לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי דקל לזימי לב ע.מ , ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.
במקרה של ביטול העסקה יושב לך הסכום ששולם על ידך עבור הכרטיס/ים בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבינהם, כל עוד בקשת הביטול הוגשה לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד האירוע לא ניתן לבטל הזמנת כרטיסים לאחר שהסתיימה מכירת הכרטיסים המוקדמת לכרטיסים מסוג זה. לא ניתן לבטל חלק מהזמנה אלא רק את ההזמנה המלאה שבוצעה באתר. לא ניתן לקבל זיכוי לכרטיסים מסויימים מסוג Debit.
אובדן כרטיס הכניסה לא יזכה את בעליו בהחזר כספי או לחילופין בכניסה למופע EVENTIM.

במקרה של ביטול מופע, יושב הכסף רק בעבור כרטיס שלם ותקין ובהתאם למחיר ששולם בעבורו בפועל. מחזיק הכרטיס לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף, ולא יינתן החזר כספי של יתר מרכיבי העסקה, שאינם קשורים במישרין למחיר הכרטיס.

דקל לזימי לב ע.מ תהיה רשאית לבטל כל עסקה שנעשתה אם יש לה יסוד סביר להניח כי זאת נעשתה תוך כדי הטעיה ו/או שימוש לרעה ו/או ניצול ו/או בזדון ו/או לשם פגיעה בדקל לזימי לב ע.מ ו/או בכל מאן דהוא ו/או בנסיון לכל אחד מאלה ו/או בכל אופן אחר הנוגד את התקנון ו/או את הדין ו/או בכל אופן העלול לגרום לנזק מכל מין וסוג שהוא דקל לזימי לב ע.מ ו/או לכל מאן דהוא. דקל לזימי לב ע.מ עסקה כאמור, תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והוא יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר בהתאם להוראות הדין.

כמו כן, דקל לזימי לב ע.מ. תהיה רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה, בין היתר, במקרים הבאים

במקרה שנפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאורו, לא תחייב טעות זאת את חברת ההפקה.

2. אם חלה טעות בהדפסה ו/או בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.

3.אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העסקה.

4. במקרה של כוח עליון ו/או פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, המונעים את המשך המכירה ו/או את המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או את אספקת המוצרים.

5. אם יתברר לדקל לזימי לב ע.מ כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו ו/או שהמשתמש ו/או צד ג' כלשהו מתכוונים לבצע פעילות בלתי חוקית במהלך ביצוע העסקה, דקל לזימי לב ע.מ תהיה רשאית למנוע מהמשתמש לבצע את העסקה.

בכל אחד מהמקרים המצוינים לעיל, חברת ההפקה תודיע למשתמש על ביטול העסקה ו/או על אי ביצועה כלל, והמשתמש יהיה רשאי או לא יהיה רשאי לקבל החזר, בהתאם להוראות הדין.

זכות הביטול על פי תקנון זה תהיה בהתאם לדין, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.


לתשומת ליבך:
• הכניסה לאירוע מגיל 16 ובהצגת תעודת זהות בלבד
• כל אורח חייב בכרטיס
• לא ניתן להכניס מזון, שתיה, בקבוקי זכוכית, כלי בושם, כסאות, בעלי חיים, קסדות, סמים, אלכוהול, מכשירי הקלטה ומצלמות
• הכניסה מותנית בבידוק בטחוני ובחיפוש על גופו ובכליו של האורח
• חל איסור חמור על הכנסת כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים ואולרים. לא ניתן להפקיד נשק במקום
• כל כרטיס הינו חד פעמי - כרטיס שנסרק, לא ניתן יהיה לנצלו בשנית.
• יש לשמור על הכרטיס המודפס במקום יבש ובטוח. עליכם לוודא כי הכיתוב על גבי הכרטיסים והברקוד המופיע על גבי הכרטיסים הינם קריאים וברורים. בכל מקרה של חשש, מומלץ לשאת גם עותק דיגיטלי של הכרטיס שנרכש.
• במידה ונרכש יותר מכרטיס אחד, יש להדפיס את מספר הכרטיסים שנרכשו ו\או להצטייד בעותקים דיגיטליים שלהם.
• חל איסור מוחלט למכור את הכרטיס לצד שלישי, להעתיק או לצלם אותו. כרטיס שלא נרכש ישירות מ"דקל לזימי לב ע.מ" ו/או מהאתר One Night Only עלול להיות מועתק או מזוייף.
• אתר One Night Only רשאי להגביל את מספר הכרטיסים המוצעים למכירה מוקדמת, ולהפסיק את המכירה בכל עת.
• הכניסה לאירוע תתאפשר במהלך שעות פעילות הקופות שנקבעה על ידי המפיקים. לא ניתן יהיה לקבל החזר עקב אי הגעה למתחם האירוע במועד.
• צילום ההופעה
ההופעה תצולם בוידאו, לרבות צילומי קהל, ותשודר ותועמד לרשות הציבור במדיות השונות, ויכול כי את/ה תופיע/י בצילומים.
ברכישת כרטיס כניסה להופעה ובכניסתך להופעה, את/ה מאשר/ת כי דמותך תצולם, וכי ההפקה וכל מורשה מטעמה רשאים לעשות בצילומים כל שימוש, מכל סוג, לרבות מסחרי, בכל פורמט ו/או מדיה, ללא כל מגבלה, ואת/ה מוותר/ת באופן סופי ומוחלט על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בגין השימוש בדמותך בצילומים, ככל שיבוצע.
ככל שאת/ה רוכש/ת כרטיס/ים עבור אחר/ים, באחריותך ליידעם אודות צילום ההופעה וכי בכניסתם להופעה, הם מאשרים את האמור, ואתה תהיה אחראי לכל טענה/דרישה/תביעה מצידם בעניין.
* אין הכנסת נשק, חפצים קשיחים, מצלמות וידאו ומכשירי הקלטה
* המופע יתקיים בכל מזג אוויר, ההפקה שומרת על הזכות לשינויים בכל עת.
• לאחר הכניסה למתחם לא תתאפשר יציאה וכניסה חזרה
• למקומות נגישים יש ליצור קשר עם ההפקה בטלפון 0506534187 (דניאל)
• לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות למחלקת ההזמנות של One Night Only במייל Onenightonlytlv@gmail.com
x

#{title}

#{text}

#{price}